In our new report, “The Lux Carbon Canvas: 2021 Edition,” we developed the Lux Carbon Canvas to evaluate companies’ levels of resilience to a future carbon price. In the 2021 edition, we analyzed 61 companies in the oil and gas, utility, aluminum, cement, fertilizer, and steel industries from the Americas, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East.

ดาวน์โหลดบทสรุปผู้บริหารเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 

พื้นหลังสีส้มสําหรับแบนเนอร์

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

บทสรุปผู้บริหาร

ผ้าใบคาร์บอน Lux: 2021 Edition

โดย:

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์

หัวหน้านักวิเคราะห์

กรรมการผู้จัดการ, ที่ปรึกษา

In our new report, “The Lux Carbon Canvas: 2021 Edition,” we developed the Lux Carbon Canvas to evaluate companies’ levels of resilience to a future carbon price. In the 2021 edition, we analyzed 61 companies in the oil and gas, utility, aluminum, cement, fertilizer, and steel industries from the Americas, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East.

ดาวน์โหลดบทสรุปผู้บริหารเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ขอบคุณ!

การดาวน์โหลดของคุณจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า

ผ้าใบคาร์บอน Lux: 2021 Edition

โดย:

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์

หัวหน้านักวิเคราะห์

กรรมการผู้จัดการ, ที่ปรึกษา

เกี่ยวกับ Lux Research

Lux Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชันการวิจัยและการให้คําปรึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการวิจัย Lux ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเข้ากับแพลตฟอร์มข่าวกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ชั้นนําที่แท้จริง ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่ท้าทายความคิดแบบดั้งเดิมลูกค้าของ Lux จึงมีอํานาจในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นในวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จในอนาคต

แหล่งข้อมูลล่าสุด

เกี่ยว ข้อง กับ เนื้อหา

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?