Lux for Innovation Leaders: เคมีภัณฑ์

ผู้เชี่ยวชาญของ Lux ผสมผสานความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มอื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพื่อสร้างมุมมองที่แตกต่างว่าสารเคมีและวัสดุกําลังเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร Lux มีเทคโนโลยีที่ครอบคลุมที่ดีที่สุดสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่การรีไซเคิลขั้นสูงไปจนถึงวัสดุใหม่ในตลาดปัจจุบัน

ลําดับความสําคัญของลูกค้า

เรามุ่งเน้นความแม่นยําในการแก้ปัญหาสําหรับการริเริ่มนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดของคุณ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

Lux Research ช่วยให้ผู้นําด้านนวัตกรรมในการผลิตสารเคมีคิดค้นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และสร้างกลยุทธ์สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงตัดเสียงรบกวนของนวัตกรรมที่มากเกินไปและปรับแต่งการวิเคราะห์ของเราตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา

วัสดุต้องการการค้นพบ

ค้นพบโอกาสผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเกิดใหม่โดยกําหนดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือหาวิธีพัฒนาส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่สําหรับข้อเสนอที่มีอยู่

นวนิยาย โมเดลธุรกิจ

ออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่เพื่อบ่มเพาะแหล่งรายได้ใหม่หรือวิธีรักษาลูกค้าเดิมรวมถึงทําความเข้าใจกรณีการใช้งานของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และดิจิทัลเพื่อสร้างหน่วยธุรกิจใหม่หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจปัจจุบัน

การลดคาร์บอน

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น วัตถุดิบใหม่ การใช้พลังงานไฟฟ้า และความร้อนที่ปราศจากคาร์บอน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น คาร์บอนเครดิต

นวัตกรรมและการดําเนินงานดิจิทัล

ผู้นําด้านนวัตกรรมในการผลิตสารเคมีจําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อต่อยอดการแสวงหานวัตกรรมและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และพวกเขาไว้วางใจ Lux Research เพื่อช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม Lux มีความเชี่ยวชาญข้ามสายงานเพื่อดึงการเชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมทางกายภาพทําให้ลูกค้ามีความเข้าใจแบบองค์รวม

นโยบาย และ ระเบียบ

รับคําแนะนําในทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการแนะนํากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับภูมิภาคและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ

พบกับลูกค้าทั่วโลกกว่า 300+ รายของเรา

เราช่วยเหลือลูกค้าอย่างไร

Lux อยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการให้ผู้นําด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคมีตอบคําถามเกี่ยวกับความยั่งยืนและธุรกิจ: เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่พร้อมที่จะก้าวกระโดดอย่างไร? นักประดิษฐ์คนไหนที่ควรค่าแก่การลงทุน? เราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแผนงานผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ออกสู่ตลาดได้สําเร็จหรือปฏิบัติตามนโยบายที่จะเกิดขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของ Lux ใช้รูปแบบที่เปิดใช้งาน AI ด้วยโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะและการวิจัยเบื้องต้นเพื่อประเมินเทคโนโลยี ผู้ริเริ่ม และข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค การผสมผสานที่แข็งแกร่งนี้ส่งผลให้เสียงเอกพจน์ของเรามีความสมจริงในตลาดที่ลูกค้าของเราไว้วางใจ

ผลลัพธ์ของลูกค้า

เรากระตุ้นการสอดแนมเทคโนโลยีของผู้นํานวัตกรรมและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการค้นพบนวัตกรรมของพวกเขา

เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย net-zero และความยั่งยืนที่ต้องการโดยผู้นําธุรกิจที่มีนวัตกรรมและเข้าใจการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมอื่น ๆ

เราระบุรูปแบบธุรกิจใหม่และโอกาสของผลิตภัณฑ์สําหรับการเติบโต

เราช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญจากการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีหรือแนวนโยบาย รวมถึงจากคู่แข่งที่ก้าวไปข้างหน้า

เข้าถึง แพลตฟอร์ม Lux Insights

ติดตามแนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระยะเริ่มต้น

 • ข้อมูลเชิงลึกที่ผู้เชี่ยวชาญสร้างขึ้นโดยใช้ AI
 • การประเมินผู้สร้างนวัตกรรมด้วยดัชนีชี้วัด
 • ดัชนีบริษัท
 • การวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม

ทําความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่โดยละเอียดด้วย การวิจัยปฐมภูมิที่เปิดใช้งาน AI

 • โอกาสทางการตลาด
 • ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค
 • นโยบายและกรอบการทํางาน
 • เทคโนโลยีเจาะลึก

ตีความผลกระทบทางธุรกิจด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และนําไปปฏิบัติได้ ผ่าน "Lux Take"

 • กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม
 • กลยุทธ์ Go-to-Market
 • การระบุเป้าหมายการเป็นหุ้นส่วนและการเข้าซื้อกิจการ
 • กรอบการตัดสินใจ

รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา

ลูกค้า เรื่องราว

การระบุ ผู้กระทําผิดในระยะสั้น ที่มีศักยภาพและ ตลาดเกิดใหม่ ใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์เคมีกลางชีวภาพ

ท้า

ลูกค้ามีส่วนเกินขนาดใหญ่ของสารเคมีกลางชีวภาพที่จะขายในตลาดหรือขาดทุนในสินค้าคงคลังและจําเป็นต้องหา offtakers ทันทีรวมทั้งระบุตลาดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นที่จะขายเป็น ลูกค้าขอให้ Lux คิดผ่านการใช้งานใหม่ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดของตัวกลางชีวภาพภายในเส้นทางสังเคราะห์ทางเคมี 1-2 ขั้นตอน

โซลูชั่นและความคุ้มค่า

ลักซ์ระบุข้อมูลการติดต่อสําหรับผู้กระทําผิดที่มีศักยภาพมากกว่า 50 คนสําหรับตัวกลางชีวภาพ บริษัทที่ระบุดําเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่น้ําหอมไปจนถึงตัวทําละลายไปจนถึงสารลดแรงตึงผิว นอกจากนี้ Lux ยังระบุถึงโอกาสใหม่ที่เป็นไปได้สามประการในการสังเคราะห์ทางเคมีที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งนําไปสู่ตลาดใหม่: เชื้อเพลิงไบโอเจ็ทสีเขียวโพลีคาร์บอเนตที่สะอาดและน้ํามันแคนนาบิไดออลสังเคราะห์

คําถามยอดนิยม ที่เพื่อนร่วมวงการของคุณถาม

การสอบถามคือการสนทนาเสมือนจริง 50 นาทีระหว่างสมาชิกลูกค้าที่มีใบอนุญาตและผู้เชี่ยวชาญ Lux ในระหว่างการแลกเปลี่ยนการให้คําปรึกษาแบบสองทางนี้ผู้เชี่ยวชาญ Lux จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสําหรับการคิดเชิงกลยุทธ์หรือกระบวนการตัดสินใจของสมาชิก

ผู้เชี่ยวชาญของ Lux กําลังสนทนากับลูกค้าทุกวันเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของนวัตกรรมเทคโนโลยี คําถามสําคัญที่ผู้นําด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเคมีกําลังถาม ได้แก่ :

Lux สามารถแบ่งปันภาพรวมของข้อควรพิจารณาในระดับภูมิภาคสําหรับการ รีไซเคิลขยะพลาสติกได้หรือไม่?

กฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับ PFAS คืออะไรและกฎระเบียบเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมใดในอนาคตอันใกล้นี้และอย่างไร

Lux สามารถให้การอัปเดตเกี่ยวกับ เทคโนโลยี CCU โดยเน้นที่ CO₂ กับสารเคมีได้หรือไม่?

Lux สามารถให้ภูมิทัศน์ของ พื้นที่จัดเก็บไฮโดรเจน และความต้องการวัสดุรวมถึงสารเคลือบผิวและสารเคลือบหลุมร่องฟันได้หรือไม่?

คุณกําลังทํางานกับคําถามที่คล้ายกันหรือไม่? เราช่วยคุณได้

กรอบการเปลี่ยนแปลงของ Lux Chemicals

แรงกดดันจากการหยุดชะงักของวัตถุดิบและการกัดเซาะอุปสงค์ท้าทายคู่มืออุตสาหกรรมเคมีที่มีอยู่ซึ่งเรียกร้องให้มีนวัตกรรม สแนปช็อตรายงาน Inspire นี้จัดทําแผนที่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ บริษัท เคมีภัณฑ์สามารถระบุแนวทางที่เหมาะสมกับธุรกิจปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตและพัฒนาในโลกที่เป็นศูนย์สุทธิ

ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

สิ่งที่ทําให้ Lux มีความพิเศษคือความสามารถของเราในการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมโดเมนทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อให้คุณมีมุมมองแบบสหวิทยาการและข้ามอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์

คุณต้องการค้นหา อะไรอีกครั้งในวันนี้?